Dada-Hafco

 

INTRO – Castro
Yeee, Dada Hafco, Castro
Meebr3 ooo

VERSE 1- Dada Hafco
Makyinkyin akyinkyin akyinakyin
Menhuu obaa biaa )te s3 wo
Manante anante anante ee
Menhuu obaa biaa )te s3 wo
Nanka mayera oo
Mayera oo
Nanka mayera oo
Nanso wod) yi deme aba fie (2x)

CHORUS – Dada Hafco
Mayentena
Mayentena aa
Medo yentena aa
Mayentena aa
Menko me darling yentena aa
Mayentena aa
Dear yentena aa
Mayentena aa

VERSE 2 – Dada Hafco
Yenfa odo mm) )d) mu 3
3nkyer3 amansan s33
Wod) yiaa na 3de me aba fie (2x)

May3 madwen s3 mene wod) yi de3
Agyes3 daakye daakye daakye bi na owuo b3tete y3nt3m (2x)

Chorus

VERSE3 – Castro
Wow
Oh oh odo eee
L.O.V.E na mehwe hw3 ooo
Odo wooku me oo baby
Wod) ama mahu s33 y3wo odo na y3wo odo
Eny3 woaa anka mas3i koraa
Aponkyer3ne ee, mant) nsuohye3 mu a anka menim s3
Nsuo mu gu ahoro) ooo
Nti may3ntena
Afei na mahu s3, y3wo odo mu difference ooo me do eee
Nea wop3 nkoaa na mey3,nea wobeda a na m3da
Nea wop3 nkoaa na m3y3,wo daber3 ne me daber3
Boji mensumo l), nofiaan) na osumoo
K33m) me k33m) me k33m) me
Shi mafee
Ots)) me ak33 sumoo ya heni sumoo y)) bon)) ne minsumoo bo
Ma y3ny3, b)n)) ne minsumoo

CHORUS

VERSE3 – Dada Hafco
What a lovely lady
What a beautiful lady
Wote asem ase, te odo ase nti na may3 wo wo me number one
Wonim ade3 bu ade3 hunu ade3 nti na mene wo b3twa odo kwan

Nkanka na woka meho,
Woka meho a na menya me brighter days
Nkanka na wohw3 manim, wohw3 manim a na menya me horny ways (2x)

Nanka mayera oo
Mayera oo
Nanka mayera oo
Nanso wod) yi deme aba fie (2x)

Chorus till fade