Kobby

DOWNLOAD AUDIO

Ntswi mli sane ni

Ni ehaa me minsh33 Daa

Ani ole ak3

hef3w k3 ojemba

No n)) ni haami minsh33

Ma sum) bo, ni maha bo minsh33 Daa

No he w), k3 ji ak33 mm3n3, k3j3 mm3n3 k3yaa nk3 bo akpa

Magbo

No he w), k3 ji ak33 mm3n3, k3j3 mm3n3 k3yaa nk3 bo akpa

Mafo. X2

Chorus

He w) nk3 bo baa hi shi

He w) nk3 bo baa hi shi

Masum) bo, maha bo minsh33 daa

Verse

K3 ntswi osum)) maba nk3 baha bo

Junei k3 nibii f33

Ok3 moko b3 sane

Ni w) hi shi k3 an)kwale Yeh! X2

Koni alonte dii ko, aka fo w) ten

Kaha ni heny3l)i naw)

Ni w) naa amane

Repeat verse

Chorus

Bridge

Ns)lem) ji ak33

Nk3 bo baa hi shi baa hi shi baa hi shi

K3 ya gnaan)

Ns)lem) ji ak33

Nk3 bo baa hi shi k3ya shi bee ni w) Daa baa fam)

Mats) tsofa maha bo

a w)le bo tam) abifao

Nk3 nsune baa fita osune he b) ni afee ni oyitso aya gnw3i y3 saa mli

Ni mafite bo kraa

Repeat once