Guru

[wpdm_file id=608 title=”true” template=”bluebox drop-shadow lifted” ]

 

INTRO (Guru)
danny beatz
NKZ (3x)

HOOK (Guru)
nkwada nkwada fei mo mbu adi3,h33
i see you baby,wonane
nkwada nkwada fei mo mbu adi3
afei mo ne y3 na 33ky3
nkwada nkwada fei mo mbu adi3 ooo
afei mo ne y3 na 33ky3 ooo
nkwada nkwada fei mo mbu adi3
afei mo ne y3 na 33ky3

RAP VERSE 1 (GURU)
nans3i y3n kyer3 akwada nyame
ap3t3si na y3 ywi ak) hya nyame
ntampi ma ywi ama me wene ti
nti meaa me hw3aa m3 dru nfia hahi
Cable ma s3i ho y3 bo me si w) ho
na me fie kraa b3n ho nti me nyene w) ho
nti me fri school ba ho na me di agro

3nky3 y3 na me ne me danfo fo)
me tome carry Juana ma y3 ko s3i ho
na s3 me hyw3n na s3 wan mba na atu kob)
apoisifo)i di3 3pamu y3n daa
nansu ntampi hene min maii
me wene na 3tu ye 3ne ma sunkaa
me kai paa me gwene s33 wo mo gye me shine
young boy paa me gwene s33 im in love
me didi maane aboso nsaa fily boss
mboy tu wo bo na mun nye y3 ooo

HOOK (Guru) (2x)
nkwada nkwada fei mo mbu adi3,h33
afei mo ne y3 na 33ky3
nkwada nkwada fei mo mbu adi3
afei mo ne y3 na 33ky3
nkwada nkwada fei mo mbu adi3 ooo
afei mo ne y3 na 33ky3 ooo
nkwada nkwada fei mo mbu adi3
afei mo ne y3 na 33ky3

RAP VERSE 2 (Guru)
Sunday school yeaa sua min k)
me tume gye collection w) fie su min si ho da
how,min k),me tume di y3 care s33 me k) gye mpay3b)
wow,me nae su 3si ho da
fis3 me y3 betweener ma Suzy Williams
area supper star aa min nhu bi da
oba pa w) kra car me y3 ne body gard
h)nu p3 na 3mame whatsup aa min bother
first first mpo di3 na me p3 nu hwe oo
Darkuman ziggy cinema ho na na me y3 biology oo
min kwadaa bone nsem di3 onwia ma br3
bebia fili p3 3nu ne ma hy3 asi3

SINGINg VERSE 1 (Double)
wo ow wonane,dou dou double on the mic again oo
up ina the ghetto where we a come from yeah
we dy fi teach you stubborn and grown up here
we dey dodge cus we got the vibe and
see from Dk straight to bush it a known
we dey do more thing we dey do more thing
we dey bone up koti dey pass still we no see
we dey bouble up all the time we dey catch the train
now dem dey fill the kind of level wey we getting now
you go fit to play with mama’s things but not your father’s balls
ino be what you do wey we we no see some before
wo ow wonane

HOOK (Guru)
nkwada nkwada fei mo mbu adi3,h33
afei mo ne y3 na 33ky3
nkwada nkwada fei mo mbu adi3
afei mo ne y3 na 33ky3
nkwada nkwada fei mo mbu adi3 ooo
afei mo ne y3 na 33ky3 ooo
nkwada nkwada fei mo mbu adi3
afei mo ne y3 na 33ky3

BRIDGE (Double)
no ew) abuu mo d)n
ana b)ni hi ts))
abuu mo d)n
onwea atra wo eni John
okwaii mo ne y3 na 33ky3
mo ne y3 na 33ky3
okwaii mo ne y3 na 33ky3 ky3(swin)
mo ne y3 na 33ky3(empire)
no ew) abuu mo d)n
onwea atra wo eni John
no ew) abuu mo d)n
onwea atra wo eni John
okwaii mo ne y3 na 33ky3
mo ne y3 na 33ky3 ky3
mo ne y3 na 33ky3
mo ne y3 na 33ky3

OUTRO (Guru)
bigups tp DK
kushing thing
agro pa let’s go