King Prinz - Forget (Feat. Kesse) (Prod. by Fimfim)
King Prinz – Forget (Feat. Kesse) (Prod. by Fimfim)

King Prinz – Forget (Feat. Kesse) (Prod. by Fimfim) [Download]

INTRO

Yh yh yh yhh yh
Beat Sick
Another One This
NaMiKille
Slowe Music, yuh
Pidi peep, Yhhh

 

KING PRINZ VERSE 1

Odo aa mewor mano nti ofa makyi aa 3nka coat, 3nka me shirt Enka me sig na mebu 3fu.
Medofo Cinderella ono na mep3 oda makoma so oo mete neho asem na meey3 awu
Atanfo ko wakyi 33, ny3de3 wonb3ka no na me no metie, s3 woka no more aa na medo abu..

Y3se neho ny3 f3, she nodey pose, Hm
s3 omo ka na ote p3 na nani awu.

 

Nso Ote mase , mete nase
Eduru anadwo aa odamase
Nti mini time aa mede fa girl aa ob3b) meka.

Onyame na medanase.
Obia mebo no aa odamase
Womp3 wei wop3 kaya motuom dea na woka.

Mato mebo ahu ne maame
Ose ne papa se ompene .
So oy3 d3n aa nebabaano n3b3wo meba.

Ade baakop3 n3hame
Mesika s3m otetet3me
nti meyi sika bor akohoma p3 odidi bomeka.

KESSE CHORUS + VERSE

Baby Forget oo
Cus my love ibi real
You see my hustle
You see my struggle
Na all for you oo, ye

Adey make am so say morro we go chop better
Adey make am so say people go dey jealous we
Adey make am so say morro we go chop better
Adey make am so say people go dey jealous we

Saa n3k3 Me dowo d3maa ate.
Saa n3k3 Ma Sumor Bo Daaa
Saa n3k3 Me dowo d3maa
Saa n3k3 Ma Sumor Bo Daaa

 

KING PRINZ VERSE 2

S3 Me kas3 mendo naa NA MEBOA
S3 me kas3 me gya no ma wob3 fa aa NA MEBOA
S3 meka s3 3ny3 ono paa na me P3 aa NA MEBOA
Na me boa, metimi AY3 NA koa.

ODO tie
Am gonna be your Roger Miller
Forget anybody wey e wanna cross the border.
Cus I wanna be the one and only Bae forever.
S3 me kas3 mini sika mpo aa onim mash3da
me wor doe.

See the backa she dey Carry she be heavy
Ti mey3 nako ma so ade3 Amano babyy
Mete neso aa na ma sore she be lady.
Odo ogya meho aa 3b3y3 Ns3m pii.

Enti fameko na menko hu wo paapi
Menko tow na men ma no nfeli happy
Nas3 Dane so nas3 mede kaawa no hy3 wonsa aa
Odo forgeti Obiaa ubi ma wifee.
GO!

KESSE VERSE + CHORUS

Saa n3k3 Me dowo d3maa ate.
Saa n3k3 Ma Sumor Bo Daaa
Saa n3k3 Me dowo d3maa
Saa n3k3 Ma Sumor Bo Daaa

Baby Forget oo FORGET OO FORGET
Cus my love ibi real MA LOVE BI REAAAAL EE
You see my hustle U SEE MA HUSTLE
You see my struggle U SEE MA STRUGGLE
Na all for you oo, OO O OO

Adey make am so say morro we go chop better ADEY MAKE ADEY MAKE AM
Adey make am so say people go dey jealous we Oo oo
Adey make am so say morro we go chop better ADEY MAKE ADEY MAKE ADEY MAKE AM FOR YOU
Adey make am so say people go dey jealous we FORGET Oo oo

Saa n3k3 Me dowo d3maa ate.
Saa n3k3 Ma Sumor Bo Daaa
Saa n3k3 Me dowo d3maa
Saa n3k3 Ma Sumor Bo Daaa