Kofi Kinaata When you hear al-qeada you will have to surrender
Move!!
Call me Kofi Kinaata, High grade family
Under
3y3 rapper 3check kofi kinaata, mehu
)y3 fine but, 3try one on one da, meku
Megye mic aa, me flow te d3 river Niger , hill bum
Wokada amena, hey bush, obi ne boy nakoma watu
CHORUS
Al-qeada, ahu bi da
Wo y3 na wonk) na tough reba
Boy y3 murder, )san so y3 killer
Enti s3 agyina ho aa surrender
Al-qeada, ahu bi da
Wo y3 na wonk) na tough reba
Boy y3 murder, )san so y3 killer
Enti s3 agyina ho aa surrender
Yen k) no al-qeada
VERSE 2
Fa pen hy3 ase y3 roll call
January, February , June , July de rek)si December
Tour akese aa y3 k)
Germany, London , Rome, Dubai, hommy ens3 ahu aaa
Eda ho ate ase aa thank God
Come make we yawuley till we die, na Kenya
Nsaman fo bi won sign board
Wosi won awu nso won fa no high na yen
Gye wanua na da Nyame ase
Ma yen de awurusi for the popping
Na effiakumah de kosi no. 9 de,
Ban no anim na akyer , momoe ane
Na y3 start aa 442 na y3 bo
Etum aa hwem ko wo school na )bo boa
3p3 aa mam football boat na ma kyer wo
D3 ame ball na me bo oo na )ny3 roff
Ma twe messi , inesta, pepe, nani, xavi Alonso
Girls ye rema pressure, won close marking wan sew azonto

CHORUS
Al-qeada, ahu bi da
Wo y3 na wonk) na tough reba
Boy y3 murder, )san so y3 killer
Enti s3 agyina ho aa surrender
Al-qeada, ahu bi da
Wo y3 na wonk) na tough reba
Boy y3 murder, )san so y3 killer
Enti s3 agyina ho aa surrender
VERSE 3 – CASTRO
Edey be ooo k3k3
Sore na kyia wo ho na dandan wo ho
Edey be ooo k3k3
Sore na kyia wo ho na dandan wo ho
Ohene no ne kofi kinaata
Me be de under
Ndwom yi y3 banger
Hwe wo ho na payin re kasa
Ohene no ne kofi kinaata
Me be de under
Yen k) no al-qeada, azonto na
Al-qeada, ahu bi da
Wo y3 na wonk) na tough reba
Boy y3 murder, )san so y3 killer
Enti s3 agyina ho aa surrender
VERSE 4
Hwe obiara ne qwen ne ho oo
Na eyi ara y3 asem aa
Eti kum kum kum aa wo bi di
Na adandan ho s3 ne nyinaa y3 akom aa
Anka fafrante3 )y3 komfo payin
Woyi wo w) baabi aa k) baabi
Aha no na )ny3 3ho no waa be
B3hwe basia no boodie bi
Nso ma osi ma ore wine, )s3 waani
Men pel home boy, toboara woso
Na wo tittle aa 3re pel no gu maakuko
Wa ka d3 asem bi y3 dew dodo
Wose 3dough nom nsa 3dough bo)
Waakye na taliya y3re di awu
Zaphenath pioneer edzin no y3 hu
Na mom, sekondi mpoano nam
3nam papa na )nye mbiawo
Mey3 fine boy n3 je zombie
K3ki3 olden days
Meny3 ma prison ne nk)hwe prison ne
Gyea na )cause prison break
Move on!!
3y3 rapper, abad3 mpo
3check kofi kinaata, mehu
I see you hommie
)y3 fine but,
Move! Hommie men rush
3try one on one da, meku
CHORUS
Al-qeada, ahu bi da
Wo y3 na wonk) na tough reba
Boy y3 murder, )san so y3 killer
Enti s3 agyina ho aa surrender
Al-qeada, ahu bi da
Wo y3 na wonk) na tough reba
Boy y3 murder, )san so y3 killer
Enti s3 agyina ho aa surrender
Al-qeada, ahu bi da
Wo y3 na wonk) na tough reba
Boy y3 murder, )san so y3 killer
Enti s3 agyina ho aa surrender