Okyeame Kwame - Sika
Okyeame Kwame – Sika

 

INTRO (Okyeame Kwame n Kesse)
i’m hot and cool
tough and smooth
kinda new and
the rethym to your heart beat
obi dom bie,na na na oo oo
kesse

CHORUS (Kesse)
Obi dom bie,metim ho fri tete eee
mete ho me 3n teee eee
ewiase mu ntokwa 3ne anigye
3ne nnyaa me tia
me fri fie wo nya asumdwe eee
men ka wo aware nya d3 eeee
me fri opanin ho
ne trim dw3ne nnaaa
na wa y3 ab)fra,b)fra b)fra
y3 fr3 me sika (dollar,naira,pounds money money)

y3 fr3 me sika (yen,ceifa,cide,money money)
y3 fr3 me sika dgu3l33
na me y3 wo homm3 ah ah ah ah ah
y3 fr3 me sika (dollar,naira,pounds money money)
y3 fr3 me sika (yen,ceifa,cide,money money)
y3 fr3 me sika dgu3l33
na me y3 wo homm3 ah ah ah

VERSE 1 (Okyeame Kwame)
I’ve caused many wars
Broke many laws
Economist and Politician
knows I’m the boss
Broken homes and marriages
yes I’m the cause
The peoples lack of knowledge
is all my fault
And I know I’m wrong
But through negativity I get strong
Its through this reality that Iwas born
Leave you with insanity and I’m long gone
Na me ara me nim de3 mefiri
6 10 BC Ohene Creosos
Ofiri tete Lydia a 3n3 y3fr3 no Turkey
Na y3twa me y3 me coin s3
Me mm3boa wiase dwadi
Nanso me ho aniber3 nti
Daabi wiase tumi nti
Nkor)fo) ko twa w)n ho ti
S3 )mo b3 sie na )mo anya bi
Na )mo b3 pie na obiara ay3 din
Nny3 me nsusuy3 ne s3
ohiane b3 nya adwendwen

CHORUS (Kesse)
y3 fr3 me sika (dollar,naira,pounds money money)

y3 fr3 me sika (yen,ceifa,cide,money money)
y3 fr3 me sika dgu3l33
na me y3 wo homm3 ah ah ah ah ah
y3 fr3 me sika (dollar,naira,pounds money money)
y3 fr3 me sika (yen,ceifa,cide,money money)
y3 fr3 me sika dgu3l33
na me y3 wo homm3 ah ah ah

VERSE 2 (Okyeame Kwame)
3t) da a, madwene kyer3 me s3
me ho hia ky3n Nyame
3firis3 obi b) mpae3
kata nnani b) kyer3 Nyame
Na )b) b)) paa na )b) ahwehw3 me
Nti )t) k) soa )b3k) soa agyes3 me
Me dwet3 aduasa p3
Nti na Judas yi Yesu maa y3
Mathew 26:14-16 koraa na 3ka y3
)sofo,Teacher,Lawyer,Doctor
me ne obiara day3
Wa da akata nnani nso me
hoadwendwen nti na )nae3
Akura tumi b3 fa me firi mpati
de mek) hy3 mpa ase
Ma barima a )d) ne yere b) nnasum pepepe
Nkuro dod) w)n ho nso me nti
As3m kakra bi na asraafo) atwe tuo daa
y3 te no pepepe
Ewiase yi mu anigye3 ne mu yeyeye
Wohw3 me yie dia 3ne3 wob3y3 yie
Nti onua mia ne nua
Na )yere yere ne kunu
Agya tumi gya
)ba ma )mama
Na )mo da 3k)m a
)w)fa nni adwuma
Na )nyini b3y3 )mmama
Na )de tan hyia n’agya
Ne nyinaa 3y3 me ntia
Wonim me a wonim nhyira
Me nsusue3 ne s3 mere b3
kyer3 wo kwan ama woayera aaaaaa

CHORUS (Kesse)
y3 fr3 me sika (dollar,naira,pounds money money)
y3 fr3 me sika (yen,ceifa,cide,money money)
y3 fr3 me sika dgu3l33
na me y3 wo homm3 ah ah ah ah ah
y3 fr3 me sika (dollar,naira,pounds money money)
y3 fr3 me sika (yen,ceifa,cide,money money)
y3 fr3 me sika dgu3l33
na me y3 wo homm3 ah ah ah
y3 fr3 fr3 me sika,yeei yeee
wooow wooo

BRIDGE (Kesse)
Hwehw3 me kwan pa so oo
M3 ma wo anidaso) oo
Na maka woho oo
Mennfiri woho oo
Nanso kai hunu s3
me b3 tenaa menky3 koraa
Nti di bi,na sie bi
na boa bi na won so wob3 y3 yie
ooooooo woowaaaa
wob3 y3 yieee,y3 fr3 me sika
woooo yeeeeeee
y3 fr3 me sika,y3 fr3 me sikaaaaa