PhootPrintz - Jackie Appiah
Eei wu wo oh ooh
Ooh y3 ooh nananaaana
Eei mmmmmm LAXIO BEAT mmmm
Hah if you dont know now you know ei
Phootprintz , Bisa k.dei, Obidip)n bidi
What else

BISA K.DEI
I want I want
I want a pretty girl
I need I need
I need a sexy girl ei
I want I want
I want a pretty girl
I need a sexy girl
Who can do me well
Me p3 )baa ne houf3 s3 Jackie Appiah
Eei )baa ne houf3 s3 Joycelyn Dumas
Me me me me p3 )baa ne houf3 s3 Naadia Buari
)baa ne huof3 s3 Jackie Appiah

PHOOTPRINTZ
Me me me me me mpo de3 nka me p3 Naadia Buari
A girl who dey look just like halli berry
I go take ma last coins buy am Ferrari
Me wie a me k) fie ak)di beans 3ne gari
333 but Jackie Appiah
Me nsa so ne mua
Metwa Agya Appiah six tot’s
Charlie that girl she go trust
She go get back home and call me the boss
But moa mo claime boss
Moa mo claime dons
Moa 3y3mo s3
Sika nkoaa na y3de wr) dr)s
Magye mo girl with ma swag
Me wie a na ma kyer3 ne s3 she bi rag
Mesanso koraa mpo aky3 no gucci bag
Phootprintz and sark bad bad bad
Bisa bring the hook back now now

BISA K.DEI & SARK ( HOOK )
Me p3 )baa ne houf3 s3 Jackie Appiah
Ka me ma na falle na wab3we kanbge ne toose
Eei )baa ne houf3 s3 Joycelyn Dumas
Wo b)mu na wambue a w)koto h) a w)gye
Me p3 )baa ne houf3 s3 Naadia Buari
W)b3 falle nani b3ba ne ho so na me twa kanto
Eei )baa ne huof3 s3 Jackie Appiah
Yebegyae moving pic na ya k)we bgalangwe

Me p3 )baa ne houf3 s3 Jackie Appiah
Me de range beyi first day
)kyena na me nante
Eei )baa ne houf3 s3 Joycelyn Dumas
M3y3 me ho abr)fos3m
W)b3hw3 na me ka Fante
Me p3 )baa ne houf3 s3 Naadia Buari
Me de ten Ghana p3 na ebeyi no
Alvaro mmienu
Eei )baa ne houf3 s3 Jackie Appiah
What else you know what time it is

SARKODIE
Tie me mpo de3 nka me mp3 obia
Me hia Yvonne Okoro
M’nsa ka noa mennhye
Nanso sa ada no de3 me borrow
Na matumi awe ne good
Na wankas3 me y3 kolo
Na me bu nsuo egu no so
Na me ne no ak)hw3 porno
Nana Aba Anamoa de maka dada
Y3nb) ne home
Metwa ticket ak) America
Akyi no w) Jonzi
Na ma bomu te s3 taliban
Angelina Jolie nka mema na feeli African
Becca de s3 me nya noa nka me twaa ahwe
)nfa ma me koraa
Joe wo de3 mame brushy
Me nim s3 wo bu me but I swear
Me ny3 krakye
De3 me de wo b3famu no anhw3 koraa
Wo ntumi ntena ase
Kankwe ma we aky3 me p3 celebrity
Joycelyn de me sa ka noa
De3 ebe si besi cos

PHOOTPRINTZ
Ibi you bi ma kind of girl
Sexy girl I wanna be your friend
Baby don go there
Too much girls I dey see like here
Dan dan wo ho
Wine your waist
Keep on the moves make you no complain
Sexy girl ibi you you ma taste
All I dey want is a pretty girl eeeeeeh

BISA K.DEI
I want I want
I want a pretty girl
I need I need
I need a sexy girl ei
I want I want
I want a pretty girl
I need a sexy girl
Who can do me well

Me p3 )baa ne houf3 s3 Jackie Appiah
Ka me ma na falle na wab3we kanbge ne toose
)baa ne houf3 s3 Joycelyn Dumas
Wo b)mu na wambue a w)koto h) a w)gye
Me p3 )baa ne houf3 s3 Naadia Buari
W)b3 falle nani b3ba ne ho so na me twa kanto
)baa ne huof3 s3 Jackie Appiah
Yebegyae moving pic na ya k)we bgalangwe

Me p3 )baa ne houf3 s3 Jackie Appiah
Me de range beyi first day
)kyena na me nante
Eei )baa ne houf3 s3 Joycelyn Dumas
M3y3 me ho abr)fos3m
W)b3hw3 na me ka Fante
Me p3 )baa ne houf3 s3 Naadia Buari
Me de ten Ghana p3 na ebeyi no
Alvaro mmienu
Ei )baa ne houf3 s3 Jackie Appiah ei
You know what time it is
Mmmmmmm LAXIO BEATZ

Phootprintz

Obidip)n bidi What else

Bisa k.dei
Me p3 )baa ne houf3 s3 Jackie Appiah

Jackie Appiah
Jackie Appiah
Jackie Appiah
Jackie Appiah
Jackie Appiah