Sarkodie Borga

Intro
It’s one for your mind
Bede, to my niggas on the block
Borga, borga ena eye den!
Wobaa year ben?
Oh, to my honeys on the block
Oforiwaa, Bidi, Jayso, check it
Now, you know what time it is
Obedeponbidi

Verse 1
Modwene s eda fom, gyae nipa rebre
Obi te Canada, nee obei koraa, osre
Burgers yi bebree na entaa nka nokore
Anka mobehunu se amanone mpo ye fomkyere
Wote Ghana pam adee nya wo sika
Nea wobɛdi, woanya koraa wowo beebi da
Woaboa sika ano de akogye visa
Wope se wotu kwan ko America ko bre kwa
Afutuo nsakyere nipa na koso hwe
Abibifoo dee se wei bi na mope
Woye adwuma gye w’akatua pepeee
Dwene ho, hwe nsage adee a woreye
What is America, mo na mobu New York
Adwuma pii gu Akwatia nti don’t f
Aburokyire tumi ma osofo nom jot
Ope se otwitwa n’adwendwen so short
Obi dware mbre, woasan ahoro dross
Amanehunu kwa, wei eye hwan na fault
Obre a wote Ghana anka woabie sukuu ama Tigo afa wo manager
Na wote obi man so pra kwan ho
Ewo se woso ho, efiri se wonni beebi da
Dɛn na eye fe se makodi holidays
Na maba fie na mente obiaa case

Chorus
Borga, borga ena eyee den!
Masa, na wobaa year ben
Boga, boga ena eyee den!
Masa, na wobaa year ben
Me, mebaaye nkyeeye, afei na mabe du nti obi nsoa me o na me kon mu rebu

Ei, trying to make it with this pay
I’m going make it through some day
Working extra hours, in this world, money is power

Verse 2
Yete Mataheko, yese New Jersey
Yese beef burger, God, have mercy
Wo abere a, tomo tumi wesa tee kyi
Enne, yese biribi aba so a, supergetti
Talia keke na yɛde froye afa ho
Omosoa de beto TV so, keka foo
One time for your mind, me dee mepe angoa mo
Ebeda me ya mu akye, beye bosome nson
Okukudamoa makye, mohwee asee, na mehye okurase rebu be
Mo, yede mo sii so na monye m’afe
Totofeefee, nkwadaa nketewa, hwe enne
Mekae me first time in Germany
Na merekosua psychology
Me ya mu kom, na mepe biribi adi
Yenkote aduane mma me a, tanteesi
Asem aba, wiase koraa nye nika
Aduane no abeye donkomi, ma monya bi ka
Mo ho ye me sere, very funny lyrics from museke.com
Bisa Sonni Bali, adee a, Yoggi Doggi de ye Samini
Tuga se wo boto mu wodi hene
Wodwene waso dae pa nti na wo ti ena dwen
Kai, pose wo pioto, na ebesen
Nya ntoboasee ma wo nnwom na ebeben

Repeat Chorus till fade