LYRICS: Sarkodie – Fa Sor Ho
LYRICS: Sarkodie – Fa Sor Ho

VERSE 1

ye gyai long time
yeah, wo gyai me yayaaya,obi afa me world cup
hm wak) pim asaa aba biom ayoo you are welcome
na hyere s3 nka me na wobu me gyimigyimi welldone
massa anka girl mu wakume cus the way i help am
ati namisu h) p3 pat)u dowg am forgety
wak) di sika 3hyi,ank) wo hie hyw3 wo na wo hy3 h) nu
di3 wop3 nu miy3 odo papa midi mawo
me bib) wohu ka na mensu 3nhy3 mihu
k)t) p3 ni mogya dudu a y3di nsuo fra
mene woti na wodi ak) ma koo pia
y3 tumi fr3mi y3si sark na wo w)hi
sesia na me pa wo pina hu koforidua yesu!

HOOK

s3 wosi wop3 baron
wa nya number one player
wosi wop3 G-wagon
hey wodi y3mi one favour
fa wo kwa nsem sor ho
fa sor ho
mese wo kwa nsem sor ho
fa sor ho
s3 wosi wop3 baron
wa nya number one player
wosi wop3 G-wagon
wodi y3mi one favour.

DOWNLOAD AUDIO: Sarkodie – Fa Sor Ho (Prod. by MOG)

VERSE 2
ah girl nu di ma bru ahy3
)tumi mame key s3 ni maame yari
na ))k) ni krom na w) kaas3
me gyimi na me tihu
na )nim s3 ne mr3 b3su
charlie shordy yaas3
menim na ohia nti 3yi nkas3i
wo gyai me nu afei wo saa p3
charlie forgety na waky3
boy na wo nenu abr3 ten years
na w’nya bi nti nu wa’k) fa tonto dike
3mani ha wo kra don’t shed tears
debidebi na )b3 hu s3 aponkye ywi cake
wo nni bi na wo dofu ne serwah
wa nya kakra w’fri kotoko k) chelse
wa gyi wo din sisa mma s3 pioto
efia, debora, maupemo ne elsi way3 adi

HOOK

s3 wosi wop3 baron
wa nya number one player
wosi wop3 G-wagon
hey wodi y3mi one favour
fa wo kwa nsem sor ho
fa sor ho
mese wo kwa nsem sor ho
fa sor ho
s3 wosi wop3 baron
wa nya number one player
wosi wop3 G-wagon
wodi y3mi one favour