Sarkodie - Free Press (Mixtape) (GhanaNdwom.Com)

 

The nation is full of surprises
Bɛ si nnɛ we still live in crisis
Kantamanto kɔ kɔhwɛ nnoɔma prices
ECGfoɔ nso ɔmo play ɔmo tactics
Ɛnnɛ na dum sɔ ɔkyena na pipe
To wo nnoɔma so na yɛ bɛdum no 5
Fill wo gallom na save wo life
W’ani anyɛ den a,wo ntumi ntua wo tithe
Kuffour mpo ahunu so na mo akɔfa pro
Pro nso so kɔɔ a,neɛ ɔbaa yɛ de tro
Parliamentfoɔ no ɔmo bo yɛn abrɔ
Mo ayi Ghana ho ntoma aka pioto a,yɛ bɛ woro
Hmm! Yɛ kɔ yɛ anim anaa yɛ akyi
Obiara twen sɛ ne boss bɛ yi no adi
Cause sika no alocki bisa asummasi
Trotro koara yɛ foro na yɛ si
Petro yɛ toto mu wo mate bɔtɔ mu
Nti bɔtɔ koara ɔmpɛ sɛ weight bɛ kɔ mu
Kasapreko twɛn sɛ sales bɛ bom
Nti ohiani kɔ pie aborokyire straight ɔbɛ dum
Ɔmanpani yɛ ma wo atenase
Ɛwiase obiara nim sɛ w’ano ate
Me hwɛ nso a,wo yɛ papa krakye
I hope sɛ baabi ara dollar no aduru no w’aso ate
Internet boɔ no tua nkwaada fees
Sikani a,ɔnim ohia ɔse agyish
Economy no mo npete so grease
Ɛkɔm nti na Ghanafoɔ dodoɔ ni pin
DSTV,Pocket money,deɛ yɛ de kɔ kwan so
Atorenkyem asi me manso
Yɛ pɛ obi afrɛ no a,yɛn nfrɛ nsi hwan so
Ɔman sɛ ɛsɛe a sɛ ɛsi yɛ nan so
DCEfoɔ mo nyɛ ready a, gyae mu bokoo fa ma Maafia
Wo nni akoma, wo nni mmoa bi a
Mɛ nkɔ gyina nnipadɔm mu nka ho sɛ tweaa
Yɛ kwan so port holes ɛsene gutter mua
Assemblyman te baabi twa nkɔtomua
Asɛm yi Kofi Wayo kaa yɛ ɔmmoa
Obiara nne kobo mpo a,yɛ de tɔ mpaboa
Aaaaaa ebola nso de ne ho agye mu
Ohia buboroo yɛ da so ara te mu
Eduru abatoɔ a,na mo hwɛ obi anim
Ahokyere no ba a,na w’ayi ne ho afiri mu
Seisei ara deɛ prepaid no yɛbu no tout
ECGfoɔ nso yɛ bɛ sue won court
Dollar ho nti nkurofoɔ nnoɔma aka port
Obiara mbɔ bosia cause obiara ayɛ hot
Ghana Economy no ɛnim celebrity
Cause pineapple juice ne nam seven cedis
Ɛnyɛ me fault oo ɛnyɛ sɛ aben na me nni bi
Ɔman no atete what a pity
Yɛn ntua adwumafoɔ ka
Wo kɔka so a,ahomasoɔ aba
Abatoɔ naa me bɛto afa
Cause neɛ mɛ to ama no biara m’ani aha
Ɔbra mu adwendwen ne deɛ nipa bɛ die nti wo ahwɛ no yie pɛ na wo abɔ akɔkora
Baabia cement akɔduru nti boys to foundation pɛ gye sɛ yɛ de stra kɔ tua

Economy, this be the economy huuh
Economy,
See, This be the economy,
Bad
Economy, this be the economy Whiid!!!
Yes!!!
Is about that time eeeh
Yɛn ngyae NPP ne NDC asɛm
Leadership is what we need
ɔman no sɛe
Yɛn ntumi ntua nkwadaa fees
Deɛ yɛ bɛ Di koraa ayɛ den,cement bibiara rekɔ soro
Aaaah
ɔmanpanin wei deɛ me de to w’anim ɛfiri me hɔ
Me gyina Ghana
Ghanafoɔ anan mu
Sarkodie
Me sre wo pii
Ma wo ani nkɔ fom na hwɛ deɛ ɛkɔ so na ɔman no sɛe

PEACE!!!