Wutah - Bronya (Prod. by Kindee)
Wutah – Bronya (Prod. by Kindee)

#BRONYA #LYRICS
Let’s sing along

Yaa Babie
I like the way you shake body
I get money
3n3 enyumire ma y3nkodi
I swear walahi
S3 wodi makyia you no go sorry
Forget your worry
I dey come to spend solash money

2x Chorus y3bro Dada y3ntw3n bronya
Aaooo y3bro Dada y3ntw3n bronya

3n3 y3 Friday
Oyibo confirm meko akoyi
Magye me pay
Me k)p3 babi Ak)sh3 akodi
Me ntee wo case
S3 obi ampata as3m besi
Matu k)k)) bi
Meba ab3 sua akofie akotwi

2x Chorus y3bro Dada y3ntw3n bronya
Aaooo y3bro Dada y3ntw3n bronya

Mese m3gye mani
Kwadwo m3gye mani
Kwabena gyegye wani
Abuba gyegye wani
Na mmere Papa bi nie
Nti shegye wani
Gyeshe wani
King Dee bogye wani
Mese Shegye wani

2x Chorus y3bro Dada y3ntw3n bronya
Aaooo y3bro Dada y3ntw3n bronya

Wo nsuo b3t)
Na madware af)
Me ky3n seb)
Mewe Nampa wo se k)t)
3n3 y3 Monday
S3 wodi makyia you meet your meter
Metw3n wo Friday
Hashtag dangote for twitter

2x Chorus y3bro Dada y3ntw3n bronya
Aaooo y3bro Dada y3ntw3n bronya