Sarkodie - Year of Return (Feat. Coded 4x4)
Sarkodie – Year of Return (Feat. Coded 4×4)

Oh nooo

Tell them tell them

Analinge linge nanga

Tell them tell them

Tia sɛ me ja mu h)

k)aa na mu hai hai

sɛ muti menka tsɛa na mu kaikai

Me ka me hu sua musi me yɛ guy guy

Afei menɛ mu dɛn

Menb3y3 mu bye bye

ɔbedi eebɔ munyum ama nakɔ mu dompame

b3da ments3n ɔba woa na wu b3 bɔ wu saem

ɔtanfoe gye m3ko nq fakɔ nd3m

Wei kɔma mua muay3 mmr33 wɔ mpaemu

V saa V RAP y3 sɔwh3 anka mu mu tsraa C

3nu kraa wutsi n33y3 anka me maa wu P

Daa menya a mehunfa meaa B

Wutse wu maame ts3n dasu p3 n’maa

Wuhia mpaebɔ kɔhu owusu benpaa

Check Out : Pope Skinny & Yaa Pono – Akpeteshie ne Khebab (Prod by Hype Lyricx)

Menyaa girl bi ɔsee y3fr33 nu d3ntaa

wɔnda wɔsee wɔnu ɔp3 ni saa

Boys abr33 oh enti munyi mu frankaa

Fawu last tusu na fi nu s3 ankaa

wuni ɔbaa pia na ɔde wu sika 3wea

Na ɔgya wu s3 gyankaa tswa ne tse m’maa

S3me sika sua na wump3 me dia kɔe

Ma mihu ntɔmi kɔfa Dangote

Wusi nubute na 3y3 mu f3a tɔy

Menfa me last gyama wua wu bumi toy

Girl bi wɔtan mea ade3 nu kraa 3sro gya

CHECK OUT: Sarkodie – Year of Return (Feat. Coded 4×4)

B3si en3 de3 meni m3dro da

De3 medi m3ni ehu enti 3y3a me 3sro paa

Np3 high time agye s33 [?]

Mun tu muanye nswh3 adi

wu p3 suro na wu np3 asi

Ekura wukraa obii p3 agye

wu de3 we ny3 bi apa we num nu wu ndaa asi

We for give chance sakof for intance

S3 anka me nyum nu 33tse tse wu s3 tintai

wate nu panpai tse33 abrewa nkwan

Ns3m nu dɔɔsu ebi agye ma pantai

Shw3 di3 ɔbɔɔ beat ɔdi MOD

Mey3 medi3 mpo na me nshw3 obi

Ade3 b3ba nu me ntoo bi

Adea 3ba nu me nto bi

Saa p3ni p3ni s33 tsw3apia

B3 n3 wun2 naapia

Top gyema nu obiaadia

Cash be na ni aadia

CHECK OUT: Sarkodie – Oofeetsɔ (feat. Prince Bright Buk Bak) (Official Video)

Me p3 ni s3 tsw3apia

3b3 n33 obiaia

Time bi b3 ba nu ob3 hi ni kwasia

Time b3 ba eni ni badia

Oh nooo

Tell them, tell them

Ananini nanga

Tell them, tell them

Ananini nanga

Asɔkpɔ na mu p3 ah y3b3 ma mu di3 3mu y3din

Mu nfa s3p3 mu hu na mu b3 ku ma adwendwen

y3si dab3n na me jai s3 mu nim ma suɔden

Mu ay3 lucky paa portuguese na me huɔden

Charle Bronya e wu girl b3 si kromo a ka ni koole

Se s3sei na borga’s wɔ town obia masu kraa ɔde b3kɔma kofi mole

Y3b3 gye wu ns3m

Akata fuoɔ naba y3b3 gye amanfuoɔ girl

Betway su b3di amafuoɔ bet

Wu ni bia wu b3 swh3 ashawo fuoɔ skirt

3maa nu wu b3 nya ah 3gy3 s33 awu suɔ first

Afi wei Ghana Ha b3 dane yankee

P3 kakra oh na obi enfa time enti

S3 na girls ebu wɔ krom enti ɔbaa susu kyer3 wuhu oh na bebe sei entai si

For the one corner s3 wu nfa 3nma mea baby don’t order

3ni3 masa kɔ nankɔ shwe swh3 wu own borger

Wa nma mabea gyea nsanu me ntɔda

Girl bi wɔtan mea ade3 nu kraa 3sro gya

B3si en3 de3 meni m3dro da

De3 medi m3ni ehu enti 3y3a me 3sro paa

Np3 high time agye s33 [?]

Mun tu muanye nswh3 adi

wu p3 suro na wu np3 asi

Ekura wukraa obii p3 agye

wu de3 we ny3 bi apa we num nu wu ndaa asi

We for give chance sakof for intance

S3 anka me nyum nu 33tse tse wu s3 tintai

wate nu panpai tse33 abrewa nkwan

Ns3m nu dɔɔsu ebi agye ma pantai

Shw3 di3 ɔbɔɔ beat ɔdi MOD

Mey3 medi3 mpo na me nshw3 obi

Ade3 b3ba nu me ntoo bi

Adea 3ba nu me nto bi

Saa p3ni p3ni s33 tsw3apia

B3 n3 wun2 naapia

Top gyema nu obiaadia

Cash be na ni aadia

Me p3 ni s3 tsw3apia

3b3 n33 obiaia

Time bi b3 ba nu ob3 hi ni kwasia

Time b3 ba eni ni badia